Σχολικές Επιτροπές Δήμων

Home Σχολικές Επιτροπές Δήμων

Τι είναι οι Σχολικές Επιτροπές Δήμων;

Οι ΣΕ είναι ιδιότυπα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) – δημόσιες αρχές – που λειτούργησαν αρχικά ως σχολικές εφορίες, από το 1931 με τον Ν. 5019/1931 μέχρι και το 1985, την ψήφιση του Ν. 1566/1985, με τον οποίο αντικαταστάθηκαν από τις σχολικές επιτροπές. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 52 του Ν. 1566/1985 λειτούργησαν για πρώτη φορά ως Σχολικές Επιτροπές και στη συνέχεια το άρθρο αυτό καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 1894/1990.

Οι τελευταίες, σημαντικές τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο των ΣΕ έγιναν με τον γνωστές με τον νόμο «Καλλικράτη» τον Ν. 3852/2010 (άρθρο 103), ότε και οι ΣΕ συγχωνεύτηκαν σε δύο νομικά πρόσωπα, σε αυτή της πρωτοβάθμιας και αυτή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αρμοδιότητες & Λειτουργία των ΣΕ

Σύσταση

 

Όπως όλα τα ΝΠΔΔ, έτσι και οι ΣΕ, συνιστώνται με απόφαση των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων. Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να ορίζονται το όνομα, η περιουσία, οι πόροι, η σύνθεση του Δ.Σ. και η θητεία των μελών της ΣΕ.

Έπειτα, ο Γ.Γ. της Περιφέρειας, αφού διαπιστώσει την νομιμότητα της σχετικής απόφασης, εκδίδει την πράξη σύστασης της ΣΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τέλος, η ΣΕ αναλαμβάνει την κάλυψη τόσων σχολικών μονάδων, όσων υπάρχει ανάγκη στον δήμο. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων μπορούν να συσταθούν αντίστοιχες ΣΕ για κάθε δημοτική κοινότητα.

 

Αρμοδιότητες

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 9 Ν. 1894/1990 και κατόπιν το άρθρο 243 του Ν. 3463/2006

(Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), οι αρμοδιότητες των ΣΕ είναι οι εξής:

 • Διαχείριση των πιστώσεων που τις διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων (π.χ. θέρμανση, αποχέτευση, αναλώσιμα υλικά κ.λπ.).
 • Εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, αποκατάσταση φθορών και ζημιών ανακαινίσεις και αλλαγές στα σχολεία, βάσει ΚΥΑ 13172/17.03.1995.
 • Εισήγηση προς διευθύνσεις πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για εφοδιασμό από τον Ο.Σ.Κ. των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το ΥΠΕΠΘ με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.

Συντήρηση, λειτουργία και ανάπτυξη των υποδομών και των μέσων της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. εργαστήρια, βιβλιοθήκες, εποπτικά υλικά και όργανα, αθλητικό εξοπλισμό, Η/Υ και προγράμματα).

 • Παροχή κάθε είδους αναλώσιμων υλικών για την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του σχολείου (π.χ. είδη γραφής, σχεδίου).
 • Καθαριότητα & υγιεινή του σχολείου.
 • Διαχείριση εσόδων από εκμίσθωση σχολικών κυλικείων.
 • Φύλαξη του σχολείου.

Μέσα στις αρμοδιότητες της Σ.Ε. είναι και η διαχείριση των σχολικών χώρων, οι οποίοι συχνά παραχωρούνται σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίησης εκδηλώσεων ή εξετάσεων κ.ο.κ.

Για να θεωρούνται νόμιμες οι πράξεις της ΣΕ πρέπει να εντάσσονται ή να εξυπηρετούν κάποιον εκ των ανωτέρω σκοπών.

Διοίκηση

Πως διοικούνται οι ΣΕ

 

Το ανώτερο όργανο διοίκησης των ΣΕ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), τα μέλη του οποίου ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη που υποστηρίζει ο Πρόεδρος.

 

Ποια είναι τα μέλη του ΔΣ της ΣΕ

 

Το ΔΣ των ΣΕ αποτελείται από 5 έως 15 μέλη:

 • Πρόεδρος: Δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας ή αιρετό ή μη μέλος που ορίζεται από Αυτούς
 • Ένα τουλάχιστον μέλος από μειοψηφία δημοτικού/κοινοτικού συμβουλίου – τουλάχιστον 2 αν πάνω από 5 μέλη
 • Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, για σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας & Β’βάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν έως 5 σχολικές μονάδες
 • Τουλάχιστον 5 διευθυντές των σχολικών μονάδων, εκ των αρχαιότερων, για σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας & Β’βάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν πάνω από 5 σχολικές μονάδες – μέριμνα για ευρύτερη δυνατή εκπροσώπησή τους μέχρι τον αριθμό των 15
 • Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των αντίστοιχων ένωσης γονέων, αν δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων από ΓΣ του συλλόγου
 • Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της Β’βάθμιας εκπαίδευσης – από το 15μελές μαθητικό συμβούλιο της μεγαλύτερης σχολικής μονάδας
 • Διευθυντής οικείας σχολικής μονάδας (κατά περίπτωση) – παρίσταται ως μέλος – υποχρεωτικά – όταν συζητούνται θέματα σχετικά με την σχολική μονάδα του και συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου

Μετά τον ορισμό των μελών της ΣΕ, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα παραπάνω μέλη τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΔΣ, οι οποίοι μπορούν να είναι και αιρετό ή μη μέλος, καθώς και τους αναπληρωτές αυτών.

 

Θητεία μελών ΔΣ

 

Η θητεία των μελών του ΔΣ των ΣΕ ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ακολουθεί, συνήθως, τη θητεία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Προβλέπεται αντικατάσταση των μελών του ΔΣ, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο σχετικό με την άσκηση των καθηκόντων τους.