Σχολικά κυλικεία

Home Σχολικά κυλικεία

Διαδικασία μίσθωσης

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 64321/Δ4/16.05.2008, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 111526/Δ4/10.09.2010, οι ΣΕ διενεργούν πλειοδοτικό διαγωνισμό, ούτως ώστε να γίνει η ανάθεση της λειτουργίας των σχολικών κυλικείων.

Απαιτείται σύναψη σύμβασης η οποία πρέπει να περιέχει, κατ’ ελάχιστον τους όρους, της ΚΥΑ 64321/Δ4/16.05.2008, όπως κάθε φορά ισχύει.

Δικαίωμα να συμμετάσχουν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό έχουν και φυσικά αλλα και νομικά πρόσωπα (δημοτικά ή κοινοτικά). Για την διενέργεια του διαγωνισμού συγκροτείται επιτροπή με πράξη του Προέδρου της ΣΕ, η οποία περιάμβάνει τον διευθυντή του σχολείου, έναν εκπρόσωπο του δήμου και μέλος του συλλόγου γονέων (αν υπάρχει).

Οι εισπράξεις από την λειτουργία του κυλικείου αποτελούν έσοδο της ΣΕ και διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του συγκεκριμένου σχολείου, για δύο κυρίως λόγους:

(α) η λειτουργία τους έχει επιβαρύνει με δαπάνες τις πιστώσεις του συγκεκριμένου

σχολείου,

(β) παράγεται μόνο από τα παιδιά που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο με βάση συμφωνηθέν τίμημα αποκλειστικά για το σχολείο αυτό. Το τίμημα είναι διαφορετικό σε κάθε σχολείο.